آتلیه پرسنلی

عکس در ابعاد 3-2 تا  7-5 برای مصارف اداری و سفارتخانه ها ، با رتوش حرفه ای و بدون رتوش بر اساس در خواست مشتری 

عکس پرسنلی برای هر اداره و مرجعی نیاز است با بهره از تناسبات و ضوابط  خاصی عکسبرداری و رتوش گردد  در این مجموعه با بهره از آتلیه های عکاسی این نیاز مشتری در زمانی کوتاه و بالاترین استاندارد های ممکن فراهم میگردد

عکس در ابعاد 3-2 تا  7-5 برای مصارف اداری و سفارتخانه ها ، با رتوش حرفه ای و بدون رتوش بر اساس در خواست مشتری 


عکس پرسنلی برای هر اداره و مرجعی نیاز است با بهره از تناسبات و ضوابط  خاصی عکسبرداری و رتوش گردد  در این مجموعه با بهره از آتلیه های عکاسی این نیاز مشتری در زمانی کوتاه و بالاترین استاندارد های ممکن فراهم میگردد